Enkel op afspraak   –   Ontdek onze workshops   –   Volg ons op onze sociale media

Algemene Voorwaarden

Salon | Producten | Webshop

Algemene Salon Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Bellisa Beauty (BB) en de klant/opdrachtgever, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van Bellisa Beauty

BB staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

BB zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

BB zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

BB voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

BB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan BB te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst BB op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met bancontact te voldoen.

Als de betaling niet contant of met bancontact is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door BB aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is BB zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan BB verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is BB gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Garantievoorwaarden

Het schoonheidssalon biedt de klant 5 dagen garantie op de behandeling en/of producten. Deze garantie geldt niet, wanneer:

De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.

De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is.

Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever.

Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft BB het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. Diefstal wordt door BB altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren. Bij BB wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon BB en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Op elke overeenkomst tussen BB en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van BB (www.bellisabeauty.be) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie, April 2020

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan BB melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BB 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

De klant hoeft zich niet aan de verplichting van regel 2 te houden, indien zij gehinderd word door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

BB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

BB is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Algemene Website | Webshop Voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden en op onze website/webshop wordt onder Bellisa Beauty (BB) verstaan, Lisa Pollez handelend onder de handelsnaam “Bellisa Beauty”, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Oudenaardsestraat 85 en met ondernemingsnummer BE 064.5862.919.

1.2. Voor vragen of inlichtingen is Bellisa Beauty bereikbaar via info@bellisabeauty.be.

1.3. Deze algemene voorwaarden bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen van BB en de Koper bij het sluiten van de overeenkomst.

1.4. De overeenkomst wordt uitsluitend afgesloten in de Nederlandse taal.

1.5. De overeenkomst wordt door BB niet opgeslagen en kan na afloop van de bestelprocedure niet meer worden geraadpleegd. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper via e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Aanbod En Bestellingen

2.1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en geldt steeds zolang de voorraad strekt.

2.2. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden deze algemene voorwaarden via een duurzame drager aan de Koper ter beschikking gesteld en dient de Koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden door de knop “ik ga akkoord met deze algemene voorwaarden” aan te vinken. Door het plaatsen van de bestelling, gaat de Koper akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3. Om een bestelling te plaatsen, kiest de Koper zijn artikel naar keuze en plaatst de Koper het artikel in het winkelmandje door op de knop  “toevoegen” te klikken. Vervolgens zal de Koper zijn klantgegevens moeten invullen en de leverings- en betaalmethode moeten kiezen. De gegevens zijn te allen tijde aanpasbaar via de pagina ‘mijn account’. Door het aanklikken van de knop “betalen” erkent de Koper uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverbintenis inhoudt. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. In de bevestigingsmail worden onderhavige algemene voorwaarden nogmaals via een duurzame drager verstrekt. De overeenkomst is bindend van zodra de Koper een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

2.4. BB behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Levering

3.1. BB streeft ernaar uw bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken. De leveringstermijnen vermeldt op www.bellisabeauty.be zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3.2. Het risico van beschadiging en/of verlies van artikelen gaat op het ogenblik van levering over op de Koper.

3.3. De Koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres. BB is niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending wegens een door de Koper gemaakte fout bij het afleveradres.

3.4. De bestelde artikelen kunnen enkel worden geleverd in België.

3.5. Ingeval de Koper een beschadigd of onvolledig artikel ontvangt, moet de Koper BB hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst per e-mail op de hoogte brengen, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Bij gebreke aan tijdige melding worden de goederen geacht conform en correct te zijn geleverd.

Prijzen, Verzendkosten En Eigendomsvoorbehoud

4.1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.

4.2. Voor bestellingen binnen België, een verzendkost van 5.99€ aangerekend bij een bestelling minder dan 50€, zoals tijdens de bestelprocedure vermeld.

4.3. De artikelen blijven eigendom van BB, tot integrale betaling van de aankoopprijs en desgevallend, de verzendkosten.

Betaling

5.1. BB biedt verschillende veilige betalingsmethodes, zoals weergegeven bij de check-out procedure op de webshop.

5.2. De betalingen worden afgehandeld via de Payment Service Provider MOLLIE. MOLLIE staat garant voor veilige betalingen en vlotte afhandeling van de betaling.

Herroepingsrecht

6.1. De Koper heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper het artikel heeft ontvangen.

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper BB via een ondubbelzinnige verklaring (per gewone post, bijgevoegd bij het retourpakket) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde retourformulier/modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3. Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt de Koper alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, van BB terug.

6.4. BB betaalt de Koper terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke aankoop heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. BB mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen hebben teruggekregen, of de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Ingeval van gedeeltelijke herroeping, behoudt de verkoper zich het recht voor om de leveringskosten niet of niet geheel terug te betalen.

6.5. De Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluiten om de overeenkomst te herroepen aan BB heeft medegedeeld, aan BB terug te zenden. Hieraan is voldaan indien de Koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen moeten in originele staat en verpakking worden teruggestuurd.

6.6. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Koper.

6.7. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. In elk geval zal BB de terugname weigeren indien de labels van het artikel zijn verwijderd, indien het artikel onvolledig werd teruggestuurd, indien het product getest of gedragen werd.

Garantie

7.1. BB staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

7.2. Bovenstaande doet geen afbreuk aan wettelijke waarborg van conformiteit overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Overmacht

8.1. BB is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil en controle om. Hieronder vallen verstoringen of stakingen van transport-, post of communicatiediensten, productieonderbrekingen, tekorten aan grondstoffen, die BB of haar leveranciers treffen.

Klantendienst

9.1. BB vindt een goede communicatie zeer belangrijk.

9.2. Bij klachten over een bestelling of wanneer een verkeerd artikel werd geleverd, moet de Koper zo spoedig mogelijk BB op de hoogte brengen via info@bellisabeauty.be. Deze klachten worden in aanmerking genomen, indien deze binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden gemeld.

9.3. Bij de klacht maakt de Koper melding van zijn naam, ordernummer en het product waarover een klacht bestaat.

9.4. BB zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en naar een passende oplossing trachten te zoeken. Op geen enkele wijze kan hieruit enige erkenning van aansprakelijkheid worden afgeleid.

Toepasselijk Recht En Bevoegdheid

10.1. Op de overeenkomsten gesloten tussen BB en de Koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

10.2. In geval van betwisting van gelijk welke aard zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde en de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd.